Naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van KLAFS GmbH & Co. KG gevestigd te Schwäbisch Hall

1. Definities

In deze algemene voorwaarden van KLAFS GmbH & Co. KG (hierna: de ‘Algemene Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

Klafs: KLAFS GmbH & Co. KG, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (74523) Schwäbisch Hall (Bondsrepubliek Duitsland), aan de Erich-Klafs-Strasse 1-3, tevens gevestigd te (3446 CR) Woerden aan de Jaap Bijzerweg 5 en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nr. 63078953, tel. +31 (0)348-748339, ;

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Klafs een Overeenkomst aangaat;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Klafs en de Klant tot stand komt betreffende het leveren van wellness- en spaproducten en indien gewenst het monteren en installeren van deze producten, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle rechtshandelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst;

Partijen: Klafs en de Klant tezamen.

2. Toepasselijkheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere Overeenkomst tussen Klafs en de Klant.

2.2 Alle wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gelden uitsluitend indien deze door Klafs uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Klafs zijn vrijblijvend .

3.2 De in de aanbiedingen en offertes genoemde prijzen zijn inclusief btw, invoerrechten en andere verschuldigde belastingen.

4. Overeenkomst <

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand indien zij door Klafs schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd, dan wel nadat door Klafs een begin met de uitvoering is gemaakt.

4.2 Aanvullingen of wijzigingen op de Overeenkomst of toezeggingen door (medewerkers van) Klafs, binden Klafs slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Indien wijziging van het ontwerp en/of de (technische) specificaties van een product op grond van wet- en regelgeving vereist is, is Klafs gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen zodat de te leveren producten in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Indien dit mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 10% ten opzichte van de overeengekomen prijs is de Klant gerechtigd de Overeenkomst, middels aangetekend schrijven en binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, te ontbinden.
4.4 Afhankelijk van de door Klant gewenste uitvoering en de plaatsing van het ontluchtingspaneel, kunnen de buitenafmetingen van de sauna of SANARIUM® tot 5 cm afwijken van de overeengekomen afmetingen. Dit heeft geen invloed op de inwendige afmetingen van de sauna of SANARIUM®. Voornoemde afwijking wordt geacht redelijk te zijn en is derhalve niet aan te merken als een tekortkoming zijdens Klafs.

4.5 Onverminderd de op grond van de Overeenkomst op Klafs rustende verplichtingen, is Klafs gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) uit te laten voeren.


5. Prijzen

5.1 Alle prijzen luiden in euro’s, inclusief btw, invoerrechten en andere verschuldigde belastingen. Eventuele administratiekosten en kosten verbonden aan verpakking, levering (transport), verzekering, montage, aansluiting en/of extra materialen worden separaat vermeld en in rekening gebracht.

5.2 De prijzen zijn vast voor een periode van 6 maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst. Klafs behoudt zich het recht voor haar prijzen na verloop van voornoemde periode van 6 maanden te verhogen en door te berekenen aan de Klant. Indien dit mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 10% ten opzichte van de overeengekomen prijs is de Klant gerechtigd de Overeenkomst, middels aangetekend schrijven en binnen 14 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, te ontbinden.

6. Verplichtingen van de Klant

6.1 De Klant stelt Klafs in de gelegenheid de ruimte waar de producten worden geplaatst te inspecteren en te meten en zorgt ervoor dat er geen zaken aanwezig zijn die het inmeten belemmeren. De Klant is verplicht Klafs schriftelijk te informeren indien na de inspectie of het inmeten als hiervoor bedoeld wijzigingen in de betreffende ruimte plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de door Klafs te leveren producten en/of te verrichten diensten.

6.2 De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de ruimte waar de producten worden geplaatst en waar de diensten worden verricht hiervoor geschikt is. Hieronder wordt onder meer begrepen dat de ruimte schoon en leeg is en dat het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden (zoals boren en zagen) mogelijk is. Voorts dienen alle deuren, trappen, openingen en (door)gangen waardoor de producten moeten worden vervoerd om in de ruimte te komen waar deze worden geplaatst tenminste 80 cm breed te zijn.

6.3 In aanvulling op het vorige lid, gelden voor onderstaande producten de volgende aanvullende vereisten waaraan conform de daartoe door Klafs verstrekte (technische) specificaties vóór de leveringsdatum dient te zijn voldaan:

Sauna/SANARIUM®:
• alle aansluitingen t.b.v. de ventilatie en ontluchtingsfaciliteiten dienen aanwezig te zijn; • de elektrische installatie alsmede (extra) elektrische aansluitingen dienen aanwezig te zijn;
Sanitair:
• alle leidingen en aansluitingen dienen aanwezig te zijn.

6.4 Muren en afwerkingen (zoals sokkels voor whirlpools en badkuipen) mogen slechts worden geplaatst of afgewerkt nadat de producten volledig zijn gemonteerd.

6.5 Indien de aanvang of voortgang van de levering en/of montage van producten niet mogelijk is of wordt vertraagd doordat de Klant tekort komt in de nakoming van één van de in dit artikel genoemde verplichtingen, dient de Klant de daarmee voor Klafs verband houdende schade te vergoeden. Onverminderd de verplichting van de Klant om de schade die Klafs lijdt te vergoeden, is Klafs in dit geval, indien aan alle wettelijke vereisten daartoe is voldaan, tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.


7. Levering

7.1 De door Klafs opgegeven leveringstermijnen en data zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn.

7.2 Indien het gewenste levermoment bij het sluiten van de Overeenkomst nog niet bekend is, kan de Klant het gewenste levermoment nadien schriftelijk aan Klafs doorgeven. In dat geval dient de Klant rekening te houden met een termijn van tenminste 30 dagen tussen het schriftelijke verzoek om levering van het product en de daadwerkelijke levering.

7.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn wordt Klafs een nieuwe termijn voor levering gegund. Deze nadere leveringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke leveringstermijn met een maximum van 2 maanden. Indien de overschrijding van de leveringstermijn ontstaat door overmacht, zoals omschreven in artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden, dan wordt de leveringstermijn verlengd voor de periode waarin de overmachtssituatie voortduurt met een maximum van 2 maanden. Bij het overschrijden van de nadere leveringstermijn of in geval van overmacht na het verstrijken van een periode van 2 maanden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

8. Betaling

8.1 Klafs is gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de te leveren producten en/of diensten te verlangen.

8.2 Betaling van de door Klafs te leveren of geleverde producten en/of diensten geschiedt door middel van overmaking naar een door Klafs aan te wijzen bankrekening binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de Klant geleverde producten blijven eigendom van Klafs, doch zijn voor rekening en risico van de Klant, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door de Klant volledig zijn voldaan.

9.2 Indien Klafs haar eigendomsvoorbehoud inroept, komen de kosten voor het terughalen c.q. terugvorderen van de producten voor rekening van de Klant. De Klant geeft bij voorbaat toestemming aan Klafs en aan door Klafs aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Klafs zich bevinden en die producten terug te nemen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, documenten en zaken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (de ‘Informatie’) berusten uitsluitend bij Klafs of haar licentiegevers.

10.2 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klafs de Informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen.

11. Ontbinding
11.1 De Klant heeft geen recht op ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW (herroepingsrecht) omdat de producten volgens de specificaties van de Klant worden vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, en/of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

11.2 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan de voor hem geldende verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet, is Klafs, na de Klant in gebreke te hebben gesteld waarbij de Klant een redelijke termijn voor nakoming van de verplichtingen werd geboden, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikellid, is de Klant gehouden de door Klafs geleden schade te vergoeden.

11.3 In het geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de wettelijke schuldsanering of onder curatele stelling van de Klant, is Klafs gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

11.4 Indien Klafs de Overeenkomst ontbindt op grond van artikel 11.3 van de Algemene Voorwaarden of indien de Klant de Overeenkomst ontbindt, is de Klant gehouden 15% van het op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedrag te voldoen ofwel het daadwerkelijk door Klafs geleden verlies of de gederfde winst indien dit bedrag lager is.

12. Garantie

12.1 Klafs staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat zij gedurende 12 maanden garandeert dat de producten de eigenschappen bezitten die de Klant op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.

12.2 Indien het product (deels) bestaat uit natuurlijke materialen zoals hout, natuursteen of keramiek, zijn afwijkingen in de kleur(schakeringen), nerf of andere (natuurlijke) kenmerken tussen het product en voorbeelden in de showroom, brochure(s) of monsters/stalen mogelijk. Dergelijke afwijkingen als gevolg van de natuurlijke eigenschappen van een materiaal zijn niet aan te merken als een gebrek in het product en sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

12.3 Meettoleranties die voldoen aan de voor het betreffende materiaal geldende norm, waaronder in het geval van glaselementen het bestaan van haarlijnkrassen, luchtbelletjes en kleine foutjes, en die derhalve de stabiliteit van het product niet beïnvloeden, zijn niet aan te merken als een gebrek in het product en sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

12.4 De garantie als opgenomen in dit artikel geldt niet indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage van vervangbare onderdelen (zoals silicone naden en UV TL-buizen), onzorgvuldig gebruik of door foutieve montage van of het aanbrengen van wijzigingen in het product door de Klant of door de Klant ingeschakelde derden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Klafs is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die aan Klafs kan worden toegerekend.

13.2 Onder overmacht (een ‘niet-toerekenbare tekortkoming’) aan de zijde van Klafs wordt in ieder geval verstaan staking of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen bij Klafs of haar (toe)leveranciers en tekortkomingen van (toe)leveranciers.

13.3 Klafs is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de Klant niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.
Versie: 08 juni 2015