Naar de inhoud

Privacy

Hartelijk welkom op onze website en we danken u voor uw belangstelling. We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we vragen u om de hieronder vermelde informatie te willen doorlezen. Hierin leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, hoe we deze beschermen en welke gegevens we voor welke doeleinden verzamelen.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarbij gegevens over uw persoon verstrekt. Iedere keer dat u een website bezoekt, slaat de webserver enkel automatisch een zogeheten server-logfile op. In deze logfile worden gegevens opgeslagen, zoals de naam van de opvraging, uw IP-adres, datum en tijdstip van de opvraging, de hoeveelheid verzonden data en de opvragende provider (toegangsgegevens).

Voornoemde toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bezoek aan de bezochte pagina te optimaliseren en om de inhoud daarvan te kunnen verbeteren. Teneinde een correcte weergave van ons aanbod te kunnen handhaven, wordt hierbij, conform artikel 6, lid 1 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), een nauwkeurige afweging van gerechtvaardigde belangen in acht genomen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na uw bezoek aan de website gewist.

Hosting door derden
In opdracht van ons, wordt de hosting en productie van onze website verzorgd door een derde. Teneinde een correcte weergave van ons aanbod te kunnen handhaven, wordt hierbij een nauwkeurige afweging van gerechtvaardigde belangen in acht genomen. Alle gegevens die in het kader van een bezoek aan deze website of via de hierna beschreven formulieren in de online-shop worden verzameld, worden op de server van voornoemde partij verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen in het hierna toegelichte kader plaats.

Voornoemde dienstverlener is gevestigd in een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzamelen en verwerken van gegevens ter nakoming van contractuele verplichtingen en bij het aanmaken van een klantaccount.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons op vrijwillige basis verstrekt in het kader van een contactverzoek (bijv. via het contactformulier, het maken van een afspraak, aanvragen van een catalogus, gebruikmaking van de S1-configurator, callback of e-mail) en/of bij het aanmaken van een klantaccount in de webshop. Verplicht in te vullen velden zijn herkenbaar gemarkeerd, omdat het hier gegevens betreft die noodzakelijk zijn voor het nakomen van contractuele verplichtingen c.q. het in behandeling kunnen nemen van uw contactverzoek, en zonder welke het niet mogelijk is de bestelling te voltooien c.q. het contactverzoek te verzenden. U ziet op de verschillende formulieren welke gegevens wij verzamelen. De door u verstrekte gegevens worden conform artikel 6, lid 1, sub b AVG gebruikt ten behoeve van nakoming van contractuele verplichtingen en het in behandeling nemen van uw verzoeken/aanvragen. Na afronding van alle contractuele verplichtingen worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de gerechtelijke bewaartermijn (belasting en commercieel) gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere gebruikmaking van uw gegevens of wanneer wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor doeleinden, zoals toegelicht in onderhavige verklaring. U kunt op ieder willekeurig moment een verzoek indienen om de opgeslagen gegevens te laten wissen. De contactgegevens vindt u hieronder.

3. Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt in het kader van het nakomen van contractuele verplichtingen conform artikel 6, lid 1, sub b AVG voor verwerking van uw aanvragen, marketingdoeleinden, optimalisatie van ons aanbod en het gebruik van onze diensten. Als derden worden aangemerkt: dochterondernemingen van de KLAFS-groep, evenals dienstverleners en zakelijke partners voor zover dit voor de uitvoering van het desbetreffende doel noodzakelijk is en er geen sprake is van enigerlei juridische beperking of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Indien er sprake is van een wettelijke verplichting mogen gegevens aan overheidsinstanties worden verstrekt.

Inzake verstrekking van gegevens aan een derde partij of dochteronderneming, welke niet in een EU-lidstaat gevestigd is en waarmee een contractuele relatie bestaat, garanderen wij een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

4.Newsletter per e-mail en reclame per post

Mailing met aanmelding voor de Newsletter
Als u zich aanmeldt voor onze Newsletter, gebruiken wij hiervoor de door u verstrekte gegevens, hetzij de tijdens uw aanmelding of op andere wijze verstrekte gegevens, om u, krachtens uw toestemming conform artikel 6, lid 1, sub 1 AVG, regelmatig per e-mail onze Newsletter toe te sturen.

U kunt zich te allen tijde voor de Newsletter afmelden. U kunt uw afmelding kenbaar maken aan een van de hieronder vermelde contactmogelijkheden of via de hiervoor bestemde link in de Newsletter. Na uw afmelding wordt uw e-mailadres gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere gebruikmaking van uw gegevens of wanneer wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor doeleinden, zoals toegelicht in onderhavige verklaring.

Reclame via e-mail zonder aanmelding voor de Newsletter en uw herroepingsrecht
Als wij uw e-mailadres hebben verkregen in samenhang met de verkoop van een product of het leveren van een dienst en u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u, overeenkomstig § 7, lid 3 UWG (Duitse mededingingswet), regelmatig aanbiedingen van soortgelijke producten, welke reeds door u werden gekocht, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Eén en ander in het kader van handhaving van contact met klanten, waarbij een nauwkeurige afweging van gerechtvaardigde belangen in acht wordt genomen.
U kunt voornoemd gebruik van uw e-mailadres te allen tijde herroepen, hetzij met een melding aan de hierna vermelde contactmogelijkheid of via de hiervoor bestemde link in de mailing. Hiervoor kunnen eventueel alleen kosten volgens basistarief worden aangerekend.

Verzending van de Newsletter wordt verzorgd door een door ons gecontracteerde dienstverlener, aan wie wij uw e-mailadres hebben verstrekt.

Voornoemde dienstverlener is gevestigd in een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Reclame per post en uw herroepingsrecht
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, evenals uw adresgegevens voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, zoals het per post toesturen van interessante aanbiedingen en informatie aangaande onze producten. Eén en ander in het kader van het in stand kunnen houden van contact met klanten, waarbij een nauwkeurige afweging van gerechtvaardigde belangen in acht wordt genomen conform art. 6, lid 1, sub f AVG.

Verzending van reclamemateriaal wordt verzorgd door een door ons gecontracteerde dienstverlener, aan wie wij hiertoe uw gegevens hebben verstrekt.
U kunt de opslag en het gebruik van uw gegevens voor voornoemde doeleinden te allen tijde herroepen. Hiervoor stuurt u een bericht aan de hierna vermelde contactmogelijkheid.

6. Cookies en webanalyse

Om uw bezoek aan onze website aangenaam te maken en u het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, teneinde u passende producten te kunnen tonen of ten behoeve van marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogeheten Cookies. Eén en ander in het kader van handhaving van contact met klanten en het kunnen bieden van een optimale weergave van onze producten, waarbij een nauwkeurige afweging van gerechtvaardigde belangen in acht wordt genomen conform art. 6, lid 1, sub f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur (bijv. PC) worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies (zogenoemde tijdelijke cookies) worden na uw bezoek en het afsluiten van uw browser gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze zogenoemde permanente cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Raadpleeg voor de opslagduur van cookies de cookie-instellingen in uw browser. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u zelf beslist of u deze accepteert of niet. Het is ook mogelijk om het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of volledig uit te schakelen. De verschillende browsers bieden verschillende instellingen om cookies te beheren. U vindt deze informatie in het Help-menu van de browser, u vindt hier tevens informatie over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen.

Als u het accepteren van cookies uitschakelt, is het mogelijk dat de functionaliteit op onze website beperkt is.

Gebruik van Google (Universal) Analytics t.b.v. webanalyse
Ten behoeve van website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Eén en ander in het kader van het kunnen bieden van een optimale weergave van onze producten, waarbij een nauwkeurige afweging van gerechtsvaardigde belangen in acht wordt genomen conform art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De door Google (Universal) Analytics gebruikte methoden (bijv. met cookies) maken een analyse mogelijk van o.a. uw gebruik van onze website. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activering van de IP-anonymisering op onze website wordt het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst hebben geratificeerd via de Europese Economische Ruimte, ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het door Google Analytics via uw browser verkregen geanonimiseerde IP-adres wordt principieel niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na het vervallen van het gebruiksdoel en beëindiging onzerzijds van de gebruikmaking van Google Analytics, zullen alle in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

U kunt het verzamelen van informatie door Google op basis van cookies die uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) analyseren, evenals de verwerking van voornoemde gegevens door Google blokkeren. Hiervoor downloadt en installeert u de beschikbare browser-plugin via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken. Hierdoor wordt het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website verhinderd. Hiervoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geïnstalleerd. Om alle cookies te wissen, moet u de link opnieuw aanklikken.

7. Adverteren via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing
Google Adwords maakt adverteren mogelijk op basis van Google zoekresultaten en bezoeken aan websites van derden. Tijdens het bezoek aan onze website wordt hiervoor een zogeheten 'remarketing cookie' van Google geplaatst, dat automatisch en met behulp van een pseudoniem cookie-ID, evenals op basis van door u bezochte websites reclame weergeeft waarin u interesse hebt getoond. Eén en ander in het kader van het kunnen optimaliseren van de marketing van onze website, waarbij een nauwkeurige afweging van gerechtvaardigde belangen in acht wordt genomen conform art. 6, lid 1, sub f AVG. Na het vervallen van het gebruiksdoel en beëindiging onzerzijds van de gebruikmaking van Google AdWords Remarketing zullen alle in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Verdere verwerking van gegevens vindt uitsluitend plaats, indien u Google toestemming hebt verleend om de geschiedenis van uw web- en app-browser met uw Google-account samen te voegen en Google informatie uit uw Google-account mag gebruiken om getoonde online advertenties op uw persoonlijke interesses af te stemmen. Als u tijdens het bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met de Google Analytics-gegevens, om op basis daarvan een profieloverzicht t.b.v. apparaat-onafhankelijke remarketing samen te stellen. Om voornoemde profielen te kunnen creëren, worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google met de gegevens van Google Analytics samengevoegd.

8. Social Media Plug-ins

Gebruik van Social Plug-ins van Facebook, Google, Twitter met gebruikmaking van de '2-click oplossing'
Op onze website worden zogeheten Social Plugins ('plug-ins') van sociale netwerken gebruikt. Om een betere gegevensbescherming tijdens uw bezoek aan onze website te kunnen waarborgen, zijn de plug-ins met een zogeheten '2-click oplossing' in de website geïntegreerd. Deze zorgen ervoor dat bij het opvragen van een pagina van onze website, waaraan dergelijke plug-ins werden gekoppeld, er nog geen verbinding wordt gemaakt met de server van het desbetreffende sociale netwerk. Pas wanneer u de plug-in inschakelt, zal uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van het sociale netwerk in kwestie tot stand brengen. 
De inhoud van de desbetreffende plug-in wordt vervolgens door de aanbieder naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie van plug-ins ontvangen aanbieders informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen profiel bij de aanbieder in kwestie hebt of op dat moment niet bent ingelogd. Uw browser stuurt deze informatie (inclusief uw IP-adres) rechtstreeks naar een server van de aanbieder in kwestie (mogelijk in de VS) gestuurd en daar opgeslagen. Als u een interactie aangaat met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop 'Like' of 'Delen' te klikken, wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder verstuurd en daar opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie openbaar op het sociale netwerk weergegeven en is zichtbaar voor uw contacten. Deze toepassing kadert in het kunnen optimaliseren van de marketing van onze producten, waarbij een nauwkeurige afweging van gerechtvaardigde belangen in acht wordt genomen art. 6, lid 1, sub f AVG. 
Lees voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door de aanbieders, contactgegevens evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy de privacyverklaring van de aanbieder in kwestie: 
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Youtube Video Plug-ins
Op deze website wordt inhoud van derden weergegeven. Deze inhoud werd beschikbaar gesteld door Google LLC ('Aanbieder').
Youtube is een online dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google').

Voor video's van YouTube die op onze site werden geplaatst, geldt een uitgebreide gegevensbeschermingsinstelling. Dat betekent dat er geen informatie van bezoekers aan de website via YouTube wordt verzameld en opgeslagen, tenzij de video wordt afgespeeld. Het integreren van video's gebeurt in het kader van het kunnen optimaliseren van de marketing van onze producten, waarbij een nauwkeurige afweging van gerechtvaardigde belangen in acht wordt genomen conform art. 6, lid 1, sub f van de AVG.
Lees voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door de aanbieders, evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy de privacyverklaring van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

10. Contact en uw rechten

Rechten van betrokken personen:

 • U hebt krachtens art. 15 AVG het recht op verkrijging van informatie over de u betreffende gegevens die door ons worden verwerkt;
 • U hebt krachtens art. 16 AVG het recht op vervollediging van de u betreffende gegevens of correctie van onjuiste gegevens die u betreffen;
 • U hebt krachtens art. 17 AVG het recht om onmiddellijke verwijdering te vorderen van de door ons opgeslagen gegevens die u betreffen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is
  - voor het doen gelden van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
  - voor het nakomen van een juridische verplichting;
  - omwille van het maatschappelijk belang of
  - het inroepen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke aanspraak;
 • U hebt krachtens art. 18 AVG het recht te vorderen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, voor zover
  - u de juistheid van de gegevens betwist;
  - de verwerking ervan onrechtmatig is, u wissen ervan echter afwijst;
  - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke aanspraak of
  - u, krachtens art. 21 VGA een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking ervan;
 • U hebt krachtens art. 20 VGA het recht om gegevens die u betreffen en die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een overzichtelijk, gebruikelijk en machine leesbaar formaat te verkrijgen of de overdracht daarvan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vorderen;
 • U hebt krachtens art. 77 AVG het recht om een bezwaar bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in te dienen. U kunt hiervoor doorgaans terecht bij de toezichthoudende officiële instantie in uw woon- of werkplaats, evenals bij ons hoofdkantoor.


Indien u vragen hebt aangaande het inzamelen, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, u informatie hieromtrent wenst, deze wenst te rectificeren, blokkeren of wissen, evenals het herroepen van verleende toestemming voor een bepaald gebruik van uw gegevens, kunt u contact opnemen met:

KLAFS GmbH & Co. KG
Jaap Bijzerweg 5
3446 CR Woerden NL

E-mail
Telefoon 0348748339

Herroepingsrecht
Voor zover de verwerking door ons van persoonsgegevens gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang, zoals hiervoor beschreven, kunt u bezwaar maken tegen een toekomstige verwerking daarvan. Indien de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, dan kunt u het hierboven vermelde recht te allen tijde inroepen. Voor zover de verwerking andere doelen beoogt, kunt u uw herroepingsrecht enkel inroepen indien daarvoor gronden bestaan voortvloeiend uit uw specifieke situatie.

Nadat u uw herroepingsrecht hebt ingeroepen, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor voornoemde doeleinden verwerken, tenzij er dwingende beschermings-gerelateerde redenen voor de verwerking bestaan, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking nodig is voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke aanspraak. Dit geldt niet, wanneer de verwerking ‘direct marketing’ tot doel heeft.

12. Wijzigingen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om onderhavige privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te mogen wijzigen. We verzoeken u zich bij ieder gebruik van onze internetdiensten u op de hoogte te stellen van de op dat moment geldende privacyverklaring.

13. Contactpersoon voor uw privacy 

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Mede daarom willen wij uw vragen over uw persoonsgegevens te allen tijde beantwoorden. Indien u vragen heeft die deze verklaring inzake gegevensbescherming niet kan beantwoorden, of als u meer gedetailleerde informatie over een bepaald punt wilt, kunt u met ons contact opnemen via